Kutno

Sokół

14, 25 ha

Kutno

Sokół

Grunt o powierzchni 14,25 ha znajduje się w województwie łódzkim, powiat kutnowski, miejscowość Sokół.

Dostępne media – woda kanalizacja , energia elektryczna

MPZP – P – teren zabudowy przemysłowo produkcyjnej, przetwórstwa, składy, magazyny.

LOKALIZACJA 

-Nieruchomość znajduje się w samym środku Polski przy skrzyżowaniu najważniejszych głównych szlaków drogowych autostrady A1 i kolejowych E-30 i E-20.

-Położona bezpośrednio przy zjeździe z autostrady A1 węzła Kutno wschód z drogą międzynarodową E-30 Poznań-Warszawa (dawna droga krajowa A-2).

SĄSIEDZTWO

-Nieruchomość znajduje się 1,5 km od nowoczesnego terminalu kontenerowego PCC magistrali kolejowej E-20 obsługującego 100 tys. TUE rocznie,

1,0 km od Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Kutnowskiego Parku Agro-Przemysłowego z działającymi już nowoczesnymi zakładami przemysłowymi.

DODATKOWE ATUTY

-Przyjazne władze lokalne.  Działki są własnością prywatną osób fizycznych.

Zlokalizowane w pobliżu Kutna (woj. Łódzkie, ok. 120 km od Warszawy) centrum logistyczno-przeładunkowe, które ma umożliwić szybką i nastawioną na optymalizację kosztów obsługę ładunków napływających do Polski:

 • z zachodu (Niemcy, Holandia, Wielka Brytania),
 • ze wschodu (Ukraina Białoruś, Rosja),
 • przez porty morskie, ładunków przewożonych w relacji północ-południe (Skandynawia, Daleki Wschód).

Lokalizacja terminalu w pobliżu skrzyżowania głównych szlaków kolejowych linii E20 oraz E65 daje możliwości optymalizacji rozwiązań transportowych, umożliwia świadczenie serwisów na najwyższym poziomie.

Renata Rejczak

505-166-760

 • rodzaj nieruchomości grunt z MPZP
 • powierzchnia całkowita 14, 25 ha
 • lokalizacja Sokół - Kutno
 • przeznaczenie przemysł, produkcja, przetwórstwo, składy, magazyny.
 • planowanie przestrzenne MPZP
 • specjalna strefa ekonomiczna 1,0 km od Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • węzeł autostrady bezpośrednio przy zjeździe z A1 węzła Kutno z E-30
 • kolej 1,5 km od terminalu PCC magistrali kolejowej E-20
 • media uzbrojenie pełne uzbrojenie
>

podobne inwestycje

Polityka Bezpieczeństwa Informacji

VARSOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Z siedzibą 00-363 Warszawa
ul. Nowy Świat 52 lok.1
KRS 0000673547, REGON 367046584

Poniżej opisana i wprowadzona w Spółce VARSOVA polityka bezpieczeństwa informacji, została sporządzona w celu poinformowania naszych Klientów, że ich dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych.

Polityka wprowadza zasady zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Powyższe przepisy jako implementacja dyrektyw zostały wprowadzone w Polsce 25 maja 2018r.
Administratorem Państwa danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem serwisu jest spółka VARSOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa , z siedzibą 00-363 Warszawa, ul. Nowy Świat 52 lok.1 , KRS 0000673547, REGON 367046584, zwany dalej (VARSOVA).

W celu przeglądania Naszego serwisu nie ma konieczności podawania żadnych danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane są w celu  przedstawienia ofert kupna sprzedaży  wynajmu nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy). Ponadto VARSOVA przetwarza dane osobowe   w celach marketingowych na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO (dane przechowywane są przez okres 3 miesięcy od daty prezentacji lokalu, a jeżeli została zawarta umowa pośrednictwa  przez okres trwania tej umowy).

Polityka bezpieczeństwa informacji dotyczy wszystkich Danych osobowych przetwarzanych w VARSOVA niezależnie od formy ich przetwarzania (przetwarzane tradycyjnie zbiory ewidencyjne, systemy informatyczne) oraz od tego, czy dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych. Przetwarzane są na zabezpieczonych nośnikach informatycznych w siedzibie spółki , jej biurze oraz na komputerach przenośnych pracowników.

W zakresie przetwarzania danych pozyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych tajemnicą pośrednika obrotu nieruchomości, stosuje się Kodeks Etyki Zawodowej Pośredników w Obrocie Nieruchomościami oraz Zarządców Nieruchomości wprowadzony przez Radę Krajową Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Odbiorcami danych osobowych z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych mogą być:

Administrator danych nie podejmuje czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób. W przypadku planowania takiego działania Administrator wykona czynności określone w art.35i nast. RODO.

Wszystkie dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa. W każdym wypadku występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstawa dla przetwarzania danych. Dane przetwarzane są rzetelnie i w sposób przejrzysty, zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny zgodnie z treścią art.13 i 14 RODO.

Dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony. Administrator danych nie przekazuje osobom, których dane dotyczą, informacji w sytuacji, w której dane te muszą zostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej (art. 14 ust. 5 pkt d RODO). 

Klienci VARSOVA mają  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klienci VARSOVA mają  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych VARSOVA narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących polityki bezpieczeństwa , jakichkolwiek wątpliwości z zakresu ochrony danych osobowych, uprzejmie Państwa prosimy o skontaktowanie z Panem Jackiem Strzeleckim, z którym można się skontaktować za pomocą maila jacek.strzelecki@varsova.pl oraz drogą pocztową na adres spółki.

Zamknij